Regulamin Biura
Jak z Nami podróżować

Regulamin Biura Podróży

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych przez biuro.

 2. Za uczestnika wydarzenia organizowanego przez Biuro uważa się osobę biorącą udział w wydarzeniu oraz osobę, która podpisała z biurem umowę o świadczenie usług, umowę zlecenia lub formularz zamówienia wydarzenia.

 3. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do posiadania ważnych i wymaganych do realizacji wydarzenia dokumentów i ubezpieczeń w tym ubezpieczeń zdrowotnych, tak aby móc zrealizować program Wydarzenia.

 4. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że jego warunki zdrowotne: fizyczne i psychiczne pozwolą na zrealizowanie usługi i programu Wydarzenia.

 5. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawa, przepisów porządkowych w tym przepisów korzystania ze środków transportu; regulaminów: muzeów, obiektów zabytkowych i sakralnych, parków rozrywki, hoteli oraz innych miejsc wskazanych w programie wydarzenia.

 6. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych norm społeczno – obyczajowych podczas realizacji usługi.

 7. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania czasu i miejsc zbiórek, punktualności, nie zakłócania realizacji programu Wydarzenia, informowaniu o zamiarze oddalenia się od pozostałych uczestników oraz stosowania się do poleceń osoby odpowiedzialnej za realizacje Wydarzenia.

 8. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy.

 9. Uczestnik wydarzenia sprawujący prawną opiekę lub pieczę nad grupą nieletnich i małoletnich uczestników wydarzenia ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Podpisanie formularza zamówienia wydarzenia lub umowy o świadczenie usług nie zwalnia go z prawnego obowiązku sprawowania opieki lub pieczy.

 10. Uczestnik wydarzenia sprawujący prawną opiekę lub pieczę nad grupą nieletnich i małoletnich uczestników wydarzenia oświadcza, że ich predyspozycje fizyczne i psychiczne pozwolą na zrealizowanie programu wydarzenia.

 11. Uczestnik wydarzenia sprawujący prawną opiekę lub pieczę nad grupą nieletnich i małoletnich uczestników wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy małoletnich i nieletnich uczestników wydarzenia.

 12. Biuro ma prawo wykluczyć z uczestnictwa w wydarzeniu ze skutkiem natychmiastowym uczestnika wydarzenia, który nie stosuje się do regulaminu Biura bez możliwości zwrotu poniesionych ze strony uczestnika kosztów w tym kosztów powrotu.

 13. Biuro ma prawo domagać się od uczestnika wydarzenia zwrotu poniesionych kosztów wynikłych z kar umownych nałożonych na biuro w wyniku działań lub zaniechań ze strony uczestnika wydarzenia w tym: wpłat na potrzeby biletów, opłat rezerwacyjnych i innych wydatków związanych z realizacją wydarzenia przy założeniu, że kwota wpłaconych przez uczestnika zaliczek nie pokrywa wyżej wymienionych kosztów.

Koszyk